Loft Café

B R E U V A G E S   C H A U D S        H O T   B E V E R A G E S

 

Espresso                       $1.50

Americano                    $2.00

Café latté                      $2.50

Cappuccino                 $2.50

Cold brew coffee         $4.00

 

B R E U V A G E S   F R O I D S      C O L D   B E V E R A G E S

 

Eau mineralisé | Mineral water               $1.00

Eau pétillante | Sparkling water              $1.50

Jus | Juice                                                     $1.50

Bubly                                                            $1.50

Thé glacé | Iced tea                                     $1.50

San Pellegrino                                             $3.00

Gatorade                                                      $3.00

Coke                                                             $3.00

Soda gingembre à la limonade                $3.50

Smoothie Naked                                        $4.50

Kombucha                                                   $5.50

Becks 0%                                                      $6.00

Bulles | Sparkling wine                               $12.00

Vin blanc | White wine                              $12.00

Aperol spritz                                               $15.00

 

taxes en sus | taxes extra